Student Holiday / Staff Trade Day

Nov 22 - ALL DAY

Student Holiday / Staff Trade Day

Nov 23 - ALL DAY

Thanksgiving Break / School Holiday

Nov 24 to Nov 26 - ALL DAY

Early Release

Dec 17 - ALL DAY

Winter Break / School Holiday

Dec 20 to Jan 2 - ALL DAY

Staff In-service/Student Holiday

Jan 3 - ALL DAY

Martin Luther King, Jr. Day / School Holiday

Jan 17 - ALL DAY

Bad Weather Make-Up Day

Feb 18 - ALL DAY

Presidents’ Day / School Holiday

Feb 21 - ALL DAY

Spring Break / School Holiday

Mar 14 to Mar 18 - ALL DAY

Good Friday / School Holiday

Apr 15 - ALL DAY

Staff In-service/Student Holiday

Apr 18 - ALL DAY

Early Release/ Last Day of School

May 26 - ALL DAY

Staff In-service

May 27 - ALL DAY

Memorial Day Holiday

May 30 - ALL DAY